Sıkça Sorulan Sorular

Kurban

Kurban kampanyası Havuz Sistemi ile çalışıyor. Bu sistem sayesinde kurban hisse fiyatı 100 €’dan düşük olan yerlerde kesim yapabildiğimiz gibi, hisse fiyatı 100 € üzerinde olan yerlerde de kesim yapabiliyoruz.

Havuz Sistemi’nden dolayı hangi ülkede kesildiği gibi bir ileti göndermiyoruz. Aslolan aldığımız kurban hisse sayısını kesmektir. Bu da gerçekleşiyor.

Kesildiği bilgisi, iletişim bilgisi veren tüm bağışçılarımıza gerek sms, gerek e-mail ile de gönderiliyor. Ayrıca adresini veren bağışçılarımıza posta yolu ile kart olarak da bilgilendirmede bulunuyoruz.

Sayfamızda yer alan Bağış Yapkısmından Kurban bölümünü seçiyorsunuz.Bu bölüm altında yer alan Kurban Kampanyası kısmını seçiyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz.

İkinci bir seçenek olarak; aşağıda yer alan el ilanınındaki bilgileri doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

Ayrıca ülke ve ülke ve bölge temsilcilerimizile irtibata geçerek de süreci başlatabilirsiniz.

Kurban zarflarımızın üzerinde vekâletin alındığına dair bir ibare yer alıyor. Ayrıca kurban niyeti ile bağış yapıldığında sizler açısından vekâlet verilmiş, bağışı alan bizler açısından da vekâlet alınmış oluyor. Burada aslolan niyettir. Aksi durumda on binlerce kişiden bizzat vekâlet almaya kalkmak, bu kadar büyük bir organizasyonu işlerlik açısından sıkıntıya sokacaktır.

Acil Yardım

Sayfamızda yer alan Bağış Yap kısmından Acil Yardım bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan Acil Yardım Çağrısını tercih ediyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz.

Bir diğer seçenek ise, ülke ve bölge temsilcilerimiz ile irtibata geçerek de süreci başlatabilirsiniz.

Sağlık Projeleri

Sayfamızda yer alan Bağış Yapkısmından Sağlık bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan seçeneklerden hangisine destek vermek istiyorsanız tercih ediyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz.

Ayrıca ülke ve bölge temsilcilerimizile irtibata geçerek de bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Katarakt Fonu, yapılan cüzi yardımlar ile katarakt ameliyatlarının gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş fondur. Bu alanda yapılan cüzi yardımlar bir araya gelerek bir yaraya merhem olmaktadır.

Adak Akika Şükür

Adak, yapması lazım olmadığı hâlde sırf Allah rızası için bir mübah işi yapmayı kendine lazım kılmak demektir. Adak, başka bir tarifle bir ameli kendisine vecibe hâline getirmek üzere Allah’a söz vermektir. Allah rızası için yapılmış olan adaklar yerine getirilmesi gereken amellerdir ve Allah katında geçerlidir.

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de “Nezirlerini eda etsinler.” (Hac suresi, 22:29) buyurmuştur.

Adanan şeyin ibadet cinsinden olması gerekir. Misal olarak “Üç gün oruç tutacağım.”, “Şu kadar namaz kılacağım.”, “Kurban keseceğim.” diyerek adakta bulunmak caiz ve sahihtir. Adaklar şarta bağlı (muallak) ve şarta bağlı olmayan (gayrimuallak) adaklar diye iki kısma ayrılırlar.

Nezirin şarta bağlı olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrıldığı gibi bu türler de ayrıca kendi aralarında çeşitli kısımlara ayrılmaktadırlar.

1) Şarta bağlı olan adaklar (muallak adaklar):

Bazı hususların gerçekleşmesine ve yapılmasına bağlanan adaklar. Örneğin: “Hastalığım geçer ve iyileşirsem şu kadar oruç tutacağım.” veya “Şu kadar kurban keseceğim.” şeklinde yapılan adak. Bazen bir şeyin gerçekleşmemesine ve yapılmamasına bağlanan adaklar da olur.

Mesela: “Falan kimse ile konuşursam şu ibadeti yapmak üzerime vacip olsun.” şeklindeki adaklar.

Her ne zaman bu bağlanan şartlar oluşursa adanan şeyin yerine getirilmesi vacip olur. Bağlanan şart oluşmadan adanan şey yapılırsa, örneğin “Şu işim olursa şu kadar oruç tutacağım.” der de o iş olmadan önce adanan oruç tutulursa, daha sonra bağlanan şart oluşursa, önceden tutulan orucun yeniden tutulması gerekir.

2) Şarta bağlı olmayan adaklar (mutlak adaklar):

Bu tür adaklar da belirli olan (muayyen) adaklar ya da belirli olmayan (gayrimuayyen) adaklar diye ikiye ayrılır. Mesela, “Önümüzdeki perşembe günü oruç tutacağım.” demek şarta bağlı olmayan muayyen adak; “On gün oruç tutacağım.” diyerek yapılan adak ise şarta bağlı olmayan gayrimuallak adaktır.

Hangi türden adak olursa olsun bu adakların yerine getirilmesi gerekir. Yapılmazsa borçlu kalınır. Belirlenen yer, kişi ve miktarlar değiştirilebilir.

Adanılan şey bazen kurban kesmek olabilir. Adanan kurbanda şu iki husus önemlidir:

1)Adak kurbanı, udhiyye (Kurban Bayramı’nda kesilen kurban) ve hedy (hac yapan kişinin kestiği kurban) kurbanlarında olduğu gibi davar, sığır ve deve gibi dört ayaklı hayvanlardan olmalıdır.

2)Adak kurbanın etinden onu adayan kimse ile usûl (ana, baba, nine, dede ve yukarısı) ve füru (oğul, kız, torunlar ve daha aşağısı) yiyemezler. Adak kurbanın eti tamamen fakirlere tasadduk edilir.

Şayet adak kurbanını kesen veya adaktan yemesi yasak olanlar adak kurbanının etinden yerlerse yedikleri miktarın değerini fakirlere vermeleri gerekir.

Yeni doğmuş bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka denir. Bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen tıraş edip adını koyduktan sonra Allah’a şükür için kesilen kurbana da akîka kurbanı denir.Bu kurbana “nesike” kurbanı da denir.

Akika kurbanı sünnetle sabit olmuş bir uygulamadır. Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bize erkek çocuklar için iki, kız çocuklar için bir koyun ‘akîka’ olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce Sünen, Hadis No: 3163 ve 1515). Yine Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akîka kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mendup; diğer üç büyük imama göre sünnettir. Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilir. Fakat yedinci günde kesilmesi daha efdaldir. Çocuğun yedinci günde adı konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir.

Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanlarda aranan şartlar, diğer kurbanlarda aranan şartlardır. Akîka kurbanının etinden akîkayı kesen kimse yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifade eder. Bir kısmı ise ihtiyaç sahiplerine tasadduk edilir.

Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir gayeye ulaşmış olması veya bir nimete nail olduğu için şükür kurbanı kesebilir. Böyle kesilecek kurban adak kurbanı değildir. Dolayısıyla şükür kurbanı kesmek zorunlu değildir.

Hâlbuki adanan kurbanın kesilme mecburiyeti vardır. Temettu veya kırân haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yapmış olmaları sebebiyle Harem bölgesinde kesmiş oldukları kurbanlar da şükür kurbanlarıdır.

Şükür kurbanı, adak kurbanı olmadığı için kesilen bu kurbanın etinden, şükür kurbanını kesen de ailesinin diğer fertleri de yiyebilir. İhtiyaç içindeki insanlara da tasadduk edilebili

Su kuyularımızın olduğu, yetimlerimizin bulunduğu ülkelere belli periyotlarla gidiyoruz. Bu zaman zarfında bağışlanan kurbanlar yetimlere, öksüzlere ve muhtaçlara dağıtılıyor.

Kesildiği bilgisi, iletişim bilgisi veren tüm bağışçılarımıza sms ile gönderiliyor.

Sayfamızda yer alan Bağış Yap kısmından Kurban bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan Adak, Akîka ya da Şükür kurbanlarından size uygun olanı tercih ediyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz.

Ayrıca ülke ve bölge temsilcilerimiz ile irtibata geçerek de süreci başlatabilirsiniz.

Su Kuyusu Projesi

6 aydan 8 aya kadar sürebiliyor.

Evet, 500 € ve üzeri bağışta bulunan bağışçılarımıza su kuyusu raporu gönderiyoruz. Gönderilen dosyada su kuyusunun fotoğrafları ile birlikte su kuyusundan faydalanan kişi sayısı ve birtakım teknik bilgiler yer alıyor.

Sayfamızda yer alan Bağış Yap kısmından Su Kuyusu bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan size uygun kategorilerden bir tanesini seçiyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz. Böylece su kuyusu bağış kaydınız bize ulaşıyor. Süreç, “Su Kuyusu Bağış Kayıt Süreci”nde ifade edildiği gibi ilerliyor.

İkinci bir seçenek olarak; aşağıda yer alan el ilanınındaki bilgileri doldurup sonra tarafımıza gönderebilirsiniz.

Ayrıca ülke ve bölge temsilcilerimiz ile irtibata geçerek de süreci başlatabilirsiniz.

500 € ve üzerinde olmayan su kuyusu bağışlarını bu fonda topluyoruz. Su kuyusu tamir ve eksiklerini bu fondan karşılıyoruz. Bu fona yapılan bağışlarda herhangi bir dosya gönderilmiyor.

Bu yardım türüne, su kuyusu tek başına açtıramayan ama kısmi 500 € ya da katları kadar miktarı bağışlayan yardımseverlerimiz ortaklaşa giriyor. Bu gruba giren bağışçılarımız su kuyusuna arzu ettikleri ismi verebiliyorlar ve kendilerine su kuyusu dosyası gönderiliyor.

Açtırdığımız su kuyularının 2 yıl boyunca oluşabilecek tüm eksiklerini tamamlıyor, gerekli tamir masraflarını da karşılıyoruz.

Kumanya Kampanyası

Hadîs-i şeriflerde fitre miktarının hangi mallardan, ne kadar verileceği belirtilmiştir. Ancak o zamanki ölçeklerin farklı¬lığı ve malların kullanımında bir değişiklik olduğu için İslam âlimleri bugünkü fitre miktarının en az bir kişinin, bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Kişi başı fitre miktarı aktüel olarak 10 Euro’dur.

Kumanya paketleri genel olarak pirinç, makarna, mercimek, sıvı yağ, şeker, un, süt tozu, çay, meyve suyu ve hurma gibi temel gıda maddelerinin içermektedir. Kumanya içeriği dağıtım yapılan ülkelerde tüketilen gıda maddelerine göre değişmektedir.

Hadîs-i şeriflerde fitre miktarının hangi mallardan, ne kadar verileceği belirtilmiştir. Ancak o zamanki ölçeklerin farklı¬lığı ve malların kullanımında bir değişiklik olduğu için İslam âlimleri bugünkü fitre miktarının en az bir kişinin, bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Kişi başı fitre miktarı aktüel olarak 10 Euro’dur.

Sayfamızda yer alan Bağış Yapkısmından Kumanya bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan Kumanya Kampanyası kısmını tercih ediyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz.

İkinci bir seçenek olarak; aşağıda yer alan el ilanınındaki bilgileri doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

Ayrıca ülke ve ülke ve bölge temsilcilerimizile irtibata geçerek de süreci başlatabilirsiniz.

Eğitim Projesi

Sayfamızda yer alan Bağış Yapkısmından Eğitim bölümünü seçiyorsunuz. Bu bölüm altında yer alan seçeneklerden hangisine destek vermek istiyorsanız tercih ediyorsunuz ve yapacağınız yardım miktarını belirliyorsunuz. Akabinde devam tuşuna basıp, açılan sayfada size ait olan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek ödemenizi yapıyorsunuz.

Ayrıca ülke ve bölge temsilcilerimizile irtibata geçerek de bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Yetim kefilliği, en az bir yıl olmak üzere, aylık 35 €’luk miktarla bir yetime destek çıkmaktır. Yetim kefilliği dışında bu alanda yapılan tüm bağışlar yetim fonunda toplanıyor ve yetimlerin genel ihtiyaçları için harcanıyor. Yetimler için bayramlık hediyeler, okul ihtiyaçları, kıyafetler vb. yardımlar bu fondan karşılanıyor. Yetim fonuna yardımda bulunan bağışçılara yetim dosyası göndermiyoruz.

Sepet Item Removed. Undo
  • No products in the cart.