Tüzük

 1. İsim, Oturum ve Faaliyet Alanı
  • Dernek HASENE Toplumsal Yardım Derneği olarak adlandırılır.
  • Derneğin oturumu Viyanadadır ve faaliyetleri Avusturya sınırlarını aşarak tüm dünyayı kapsar.
 1. Amaç ve Umumi Menfaatler
  • Dernek yanlızca vergi hukukunda “vergiden muaf tutulan faaliyetler” bölümündeki umumi menfaatleri hedeflemektedir. Gelir amacı gütmez.
  • Derneğin kaynakları yanlızca tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyeleri derneğin kendi kayneklarından direkt faydalanamazlar.
  • Dernek yurt içi ve yurt dışında, sosyal açıdan yardıma muhtaç ülkelerde yardım hizmeti üstlenir ve insani yardım yapar.

Derneğin görevlerine özellikle şunlar girmektedir:

 • İnsanlara hizmet ve toplumsal sorumluluğun güçlendirilmesi.
 • Deprem, yangın, sel ağır kaza, ölüm gibi doğal afetlerde ruhsal destek ve finansal yardım hizmetleri ve yeniden yapılandırmanın desteklenmesi
 • Bilimsel yayın, kitap, dergi çıkarılması
 • Merkezlerin inşa edilmesi ve çocuklar, gençler ve diğer insanları sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi
 • Kurbanların açlık durumunda besin maddeleri ve diğer yardım maddeleriningönderilmesi
 • Kurban ve Ramazan bayramlarında kampanyalar düzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Gelişim yardımlarının verilmesi
 • Fakir ve yardıma muhtaç insanları birincil sağlık hizmetleri verilmesi
 • Yaşlı insanların bakımının üstlenilmesi
 • Sağlık problemi olup yardıma muhtaç insanlara yardım edilmesi
 • Eğitim alanında ve eğitime muhtaç insanlara yardım yapılması alanında aracı fonksiyonunun üstlenilmesi
 • Tüketici haklarının korunması

Dernek şunları destekler ve teşvik eder:

 • Müslümanların toplumsal hayata eşit hakla katılımları açısından entegrasyonunu
 • Bilimi, araştırma ve öğretiyi
 • Çevreyi korumayı
 1. Dernek amacı için gereken araçlar
  • Dernek amacı aşağıdaki maddelerdeki maddi ve manevi araçlarla gerçekleştirilir.
  • Dernek belli toplantılar, seminerler, bilgi ve tartışma toplantıları, sempozyumlar, bilimsel toplantılar, araştırmalar, etüt dersleri, dil kursları, spor müsabakaları, film günleri, seyahatler düzenler, kütüphane ve öğrenci yurdu kurar, kitap fuarı düzenler, üniversite öğrencilerine burs verilmesine aracı olur, kitap dergi CD yayınlar.
  • Bu amaçlarla dernek diğer aynı amaca hizmet eden yurt içinde ve yurt dışındaki derneklerle beraber çalışabilir. Özellikle 7857 numarasıyla Bonn mahkemesine kayıtlı olan IGMG Hilfs- und Sozialverein, ile dernek beraber çalışır ve onu işlerinde destekler.
  • Gerekli maddi araçlar aşağıdaki şekilde elde edilebilir:
   • Üyelik ücretleri
   • Toplantı ve seminerlerden ve dernek içi yapılan faaliyetlerden kazanılan ücretler
   • Bağış, Miras vb. sponsor ücretleri ve yardımlar gibi destekler

 

 1. Üyelik çeşitleri
  • Üyeler daimi, daimi olmayan ve şeref üyeleridir.
  • Daimi üyeler dernek işlerinde tam zamanlı faaliyet gösterir.
  • Daimi olmayan üyeler dernek çalışmalarını yüksek üye ücretleri ödeyerek destekler.
  • Şeref üyeleri derneğe yaptıkları özel katkılar nedeniyle böyle adlandırılır.
 1. Üyeliğin Koşulları
  • Derneğin hedeflerini benimseyen her insan, tüzel kişi, ve hak sahibi insan ortaklıkları dernek üyesi olabilir. Üyelik için yazılı bir dilekçe verilmesi gereklidir.
  • Daimi ve daimi olmayan üyelerin seçimi denetleme kurulu kararıyla olur. Üyeler sebep gösterilmeksizin reddedilebilir. Red durumunda dernek red sebebini kişiye açıklamakla yükümlü değildir.
  • Dernek kuruluşuna kadar üyeler geçici olarak kurucu üyeler tarafından alınır, bu sırada yönetim kurulu oluştuysa kurul kararıyla mümkündür. Üyelik dernek oluşumuyla geçerli olur.
  • Şerefli üyelerin alımı yönetim kurulunun genel kurulda sunduğu dilekçe ile mümkündür.
 1. Üyelik sonlandırılması
  • Üyelik ölüm sebebiyle veya tüzel kişilerde ve insan ortaklıklarında hukuki kişiliğin kaybedilmesiyle, dernekten kendi rızasıyla çıkma ve men edilme sebebiyle silinir.
  • Dernekten çıkış her üç ayın sonunda mümkündür. Denetleme kuruluna en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilmelidir. Bildiri gecikirse bir sonraki çıkış zamanı uygundur. Zaman postaya veriliş tarihiyle belirlenir.
  • Üye ücretlerinin belli bir süre vermek kaydıyla iki kez yazılı uyarılara rağmen 6 aydan fazla süre içinde ödenmemesi sebebiyle denetleme kurulu bir üyeyi dernekten men edebilir. Bu takdirde önceki üyelik ücretlerini ödeme yükümlülüğü kalır.
  • Denetleme kurulu üyeleri diğer dernek görevlerinin büyük ihmali ve saygısız davranışları sebebiyle de üyeyi dernekten menedebilir.
  • Şeref üyeleri madde 6.4 de ki sebeplerden ötürü, denetleme kurulunun verdiği dilekçe ile ve genel kurul kararıyla dernekten çıkarılabilirler.
 1. Üyelerin Hak ve Görevleri
  • Üyeler derneğin tüm toplantılarına katılabilir ve kurumlarından faydalanabilirler. Genel kurulda oy hakkı ve seçme ve seçilme hakkı yanlızca daimi üyelerine aittir.
  • Her üye yönetim kurulundan dernek tüzüğünü görmeyi talep edebilirler.
  • Üye sayısının 1/10 i yönetim kurulundan genel kurul düzenlenmesini talep edebilir.
  • Her genel kurulda üyeler derneğin muhasebesi ve faaliyetleri hakkında bilgi talep edebilir. Üye sayısının en az 1/10 i yönetim kurulundan istediği takdirde de, kurul 4 hafta içerisinde bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Dernek üyeleri yönetim kurulu tarafından kontrol edilmiş muhasebesi konusunda bilgilendirilmelidir.
  • Üyeler derneğin amaçlarını desteklemeli ve bu amaçlara aykırı davranışların tümünden kaçınmalıdır. Derneğin tüzüğüne ve kararlarına uymalıdır. Daimi ve düzensiz üyeler genel kurulda saptanan üyelik ücretlerini vaktinde ödemekle yükümlüdür.
 1. Dernek organları

Dernek organları Genel Kurul(§§ 9 und 10), Yönetim Kurulu(§§ 11 bis 13), Denetleme Kurulu (§§14 und 15), Denetçi (§ 16) ve Hakem Mahkemesidir (§ 17).

 1. Genel Kurul
  • Genel kurul 2002 Dernek Yasasına göre Üyeler topluluğudur. Düzenli Genel Kurul yılda bir kez düzenlenir.
  • Düzensiz Genel Kurul şu şekillerde 4 hafta içinde düzenlenir:
   • Denetleme Kurulu veya düzenli Genel Kurul kararıyla
   • Üyelerin 1/10 inin yazılı dilekçesi üzerine
   • Denetcinin istemi üzerine(§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG)
   • Denetcinin kararıyla(§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, 11 Abs. 2 dritter Satz dieser Statuten)
   • Mahkemenin belirlediği Kurator kararıyla
  • Düzenli ve düzensiz genel kurula tüm üyeler en geç iki hafta öncesinden yazılı olarak, Fax veya Email ile davet edilmelidir. Davette toplantı konuları beyan edilmelidir. Toplantıya çağrı Yönetim Kurulu, Denetci, veya mahkeme yoluyla belirlenen Kurator tarafından mümkündür.
  • Genel Kurula verilecek dilekçeler kurul gününden en geç 3 gün önce yönetim kuruluna yazılı olarak, Fax veya Email ile sunulmalıdır.
  • Geçerli kararlar- düzensiz genel kurul yapılması istemi haricindekiler – yanlızca toplantı gündemine alınabilir.
  • Genel kurula her üye katılma hakkına sahiptir. Oy hakkına sahip olanlar yanlızca düzenli üyeler ve şeref üyeleridir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkının başka bir üyeye devri yanlızca yazılı bir muvaffakatname ile mümkündür.
  • Genel kurul kararları yarım çoğunlukla alınır.
  • Genel kuruldaki seçimler ve kararlar oyların çoğunluğuyla yapılır. Tüzüğün değişimi veya derneğin feshi konulu kararlar geçerli oyların 2/3 si gibi nitelikli çoğunluğu gerektirir.
  • Genel kurul başkanlığını denetleme kurulu yapar.
 • Genel Kurul Görevleri

10.1.Bütçe tahmini hakkında karar vermek,

10.2.Muhasebe raporunu ve hesapları denetçinin varlığında onaylamak,

10.3.Denetleme kurulu ve denetçinin seçimi ve görevden alınması,

10.4.Dernek ve denetçi arasında yapılan sözleşmelerin kabulü,

10.5.Denetleme kurulunun yükünü hafifletmek,

10.6.Daimi ve düzensiz üyelerin üyelik ücretinin belirlenmesi,

10.7.Şeref üyeliğinin verilmesi ve geri alınması,

10.8.Tüzük değişiminde ve derneğin serbest feshi ile alakalı toplantı gündemindeki diğer konularda danışma ve karar verilmesi.

 • Yönetim kurulu

11.1. Üç üyeden oluşur: Başkan, Başkan temsilcisi, ve sekreter.

11.2. Başkan, Başkan temsilcisi, ve sekreter ayrıldığı takdirde denetleme kurulu başka bir üye seçebilir. Seçim denetleme kuruluna aittir.

11.3. Yönetim görev süresi 2 senedir. Yeniden seçim mümkündür. Her görev kurulda kişisel olarak yerine getirilir.

11.4. Kurul dernek başkanı, onun yokluğunda temsilcisi tarafından yazılı yada sözel olarak göreve çağırılır. Temsilcinin yokluğunda her bir yönetim kurulu üyesi, kurulu göreve çağırabilir.

11.5. Kurul tüm üyeleri çağırıldığı takdirde, en az yarısının gelmesiyle karar verebilir.

11.6. Kararlar basit oy çokluğuyla alınır. Oylar eşitse kurul başkanının oyu karar verir.

11.7. Ölüm veya görev süresi bitimi dışında kurul üyelerinin görevi görevden alma veya geri çekilme sebebiyle bitirilir.

11.8.Kurul üyeleri her zaman yazılı olarak görevi bırakabilirler. Bu açıklama denetleme kuruluna yapılmalıdır. Görevi bırakma ancak sonraki bir üyenin seçimiyle yürülüğe girer.

 • Yönetim Kurulunun Görevleri

12.1. Yönetim kurulu derneğin idaresinden sorumludur. 2002 Dernek Yasasına göre yönetici organdır. Derneğin diğer organlarına verilmeyen tüzükteki tüm görevleri üstlenirler. Aşağıda verilenler kendi sorumluluğuna dahildir:

12.2. Derneğin dışa kapsamlı temsili

12.3. Derneğin beklentilerine uygun, düzenli gelir ve gider bildirimi içeren bir muhasebenin oluşturulması ve mal beyannamesi tutulması

12.4. Yıllık ön hesap teklifi ve muhasebe raporu ve son hesap sunumu

12.5. Bu tüzüğün 9.1 ve 9.2.1-3 maddelerindeki durumlarda, genel kurulun hazırlanıp çağırılması

12.6. Dernek faaliyetleri, hesapları ve kontrol edilen muhasebesi hakkında üyelerin        bilgilendirilmesi

12.7. Dernek mülkünün idaresi

12.8. Dernek çalışanlarının alınması ve çıkarılması

Daimi ve düzensiz üyelerin alımı ve çıkarılması

12.9. Daimi ve düzensiz üyelerin Üyelik ücretlerinin belirlenmesi

12.10. Yönetim kurulu denetleme kuruluna yıllık finans raporu ve istenilen ara raporları sunmak zorundadır

12.11. Maaş hesaplama kararları denetleme kurulu kararlarına bağlıdır.

12.12. Tüzüğe göre genel kurula veya başka bir organa verilmeyen tüm görevlerin üstlenilmesi

 • Yönetim Kurulu Üyelerinin özel görevleri

13.1. Başkan derneğin sürekli işlerini takip eder. Sekreter bu görevinde başkanı destekler.

13.2. Başkan derneği dışa karşı temsil eder. Derneğin yazılı açıklamaları yanlız başkanın ve sekreterin imzasıyla geçerlilik kazanır, parasal konularda başkan ve  temsilcisinin imzası gereklidir. Kurul üyeleri ve dernek arasında yapılan sözleşmeler, diğer bir yönetim kurulu üyesinin kabulüyle geçerlidir.

13.3. Derneği dışa karşı temsil etmek ve imza atmak için gereken Sözleşme vekaletleri 13.2. maddesinde geçen yönetim kurulu üyeleri tarafından verilebilir.

13.4. Tehlike durumunda başkan, genel kurulun yada yönetim kurulunun alanına düşen alanlarda da kendi sorumluluğu dahilinde tedbirler alabilir. Dernek içinde ise bu tedbirler asıl yetkili organ tarafından sonrasında kabul edilmelidir.

13.5. Dernek Başkanı yönetim kurulunda da başkanlık yapar.

 • Denetleme Kurulu
  • 3 üyeden oluşur ve genel kurul tarafından seçilir.
  • Üyelerinden biri ayrıldığında kurul kalan üyelerin mutlak çoğunluğuyla tamamlanır.
  • Üyeler fahri olarak çalışır. Zorunlu dernek faaliyetleri için gereken harcamalar onlara tazmin edilir.
  • Önemli sebepten ötürü denetleme kurulu kendi üyelerinden birini çıkarabilir yada menedebilir.
  • Tüm üyeleri varken karar yetkisine sahiptir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oy şeklini toplantı yöneticisi belirler.
  • Kurul kendi işleyiş düzenini belirler.
 • Denetleme Kurulu Görevleri
  • Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması
  • Yönetim kurulunun görevlerinin hafifletilmesi
  • Kabul zorunluluğu gerektiren işlemlerle ilgili karar verilmesi
  • Çıkarılma kararına yapılan itirazla ilgili karar verilmesi
  • Düzenli ve düzensiz üyelerin alınması ile ilgili karar verilmesi
  • Kurul, yönetim kurulundan finansal yıllık rapor ve gerektiğinde dernek ara raporlarını talep edebilir.
 • Denetçi

16.1 İki denetçi genel kurul tarafından 2 sene için seçilir. Tekrar seçim mümkündür. Denetçiler genel kurul dışında görevi denetlemek olan herhangi bir dernek organına ait olamaz.

16.2 Görevi derneğin finansal düzenlemesinin denetlenmesi, hesap verilerinin düzenliliği ve maddelerin tüzüğe uygun kullanımının denetlenmesidir. Yönetim kurulu denetçilere gerekli belgeleri sunmakla ve bilgileri vermekle yükümlüdür. Denetçiler yönetim kuruluna denetlemenin sonucu ile ilgili rapor sunmalıdır.

16.3. Denetçiler ve dernek arasındaki sözleşmeler genel kurul onayına ihtiyaç duyarlar.

 • Hakem Mahkemesi

17.1  Dernek sözleşmesi dahilinde oluşan tüm kavgaların uzlaşmasında dernek içi   hakem mahkemesi görevlendirilir. 2002 Dernek Yasasına göre uzlaştırma organıdır, ve medeni usül hukukunun 577. Maddesinde geçen hakem mahkemesi      değildir.

17.2. Hakem mahkemesi 3 düzenli üyeden oluşur. Davacı taraflardan biri mahkemenin bir üyesini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Diğer davalı taraf yönetim kurulunun 7 gün dahilindeki istemi üzerine 14 gün içinde hakem mahkemesinin diğer üyesini bildirmelidir. Yönetim kurulunun isteği üzerine görevlendirilen mahkeme üyeleri 14 gün içerisinde üçüncü bir düzenli üyeyi mahkeme başkanı olarak seçmelidir. Oy eşitliğinde teklif edilen üyeler arasında kura çekilir. Mahkeme üyeleri genel kurul dışındaki dava konusu olan hiçbir dernek organına dahil    olamaz.

17.3. Hakem mahkemesi kararını her iki tarafı dinledikten sonra, tüm üyeler hazır bulunurken, kolay oy çokluğuyla alır. Kendi bilgisi ve vicdanına göre karar verir. Kararları dernek içinde nihaidir.

 • Derneğin istemli kapatılması

18.1  Derneğin istemli feshi yanlızca genel kurulda ve kullanılan oyların 2/3 çoğunluğuyla gerçekleşir.

18.2. Bu genel kurul – dernek mülkü varsa – onun tasfiyesinden de sorumludur. Mal dağıtımından sorumlu bir görevli seçmeli, ve borçlar ödendikten sonra kalan dernek malının kime verileceğine dair karar almalıdır. Bu mal sadece, dernekle  aynı  veya benzer amaçları izleyen bir kuruma verilmelidir.

Viyana,10.12.2012

Sepet Item Removed. Undo